Funcionament

Què necessites per utilitzar el material del Lab-Media?

Has de disposar del teu Carnet d’Usuari i tenir preparat un projecte audiovisual, sonor, fotogràfic, multimèdia o de disseny que estigui tutoritzat per un professor o professora. El projecte pot ser individual o de grup. Llavors ja pots utilitzar el material i les instal·lacions del Lab-Media fent una reserva de material amb un mínim de tres dies d’antelació.
El Carnet d’Usuari és vàlid durant un curs acadèmic i pot renovar-se cada nou curs.

Cóm obtenir el Carnet d’Usuari?

Cal el següent:

 • Fer la inscripció. 10 Euros, estudiants de la Facultat de Belles Arts (vàlid per un curs).
 • Inscripció exalumnes de Belles Arts: 80,00 Euros + IVA (vàlid per un curs). Sol·licitar factura preforma al Lab-Media.
 • Inscripció membres comunitat UB: 60,00 Euros + IVA (vàlid per un curs). Sol·licitar factura preforma al Lab-Media.

Què fer per disposar del material?

Donat que el nombre d’estudiants és molt superior a la quantitat de material disponible, s’ha de reservar el material amb un mínim de tres dies i un màxim de dues setmanes d’antelació.

La reserva es pot fer directament al nostre local, per telèfon, per correu electrònic o utilitzant el nostre Facebook.

Cóm es poden adquirir els coneixements bàsics?

Qui no tingui els coneixements tècnics imprescindibles, el Lab-Media organitza al llarg del curs cursets i tallers de capacitació tècnica. També organitzem “càpsules” de formació de curta durada gratuites.
També posem a la vostra disposició recursos d’autoformació i tutorials.

Normativa general

Objectiu
L’objectiu de l’ús del material i de les instal·lacions del Lab-Media és cobrir en lo possible les necessitats tecnològiques i medials de la docència i la recerca de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
Material
El material objecte d’utilització és el inventariat en el Lab-Media i el detallat en el full de control o de sol·licitud de material.
Usuari
És usuari l’estudiant o persona que estableixi un vincle acadèmic amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i que disposi del Carnet d’ Usuari del Lab-Media.
Calendari de treball
Es confecciona un calendari d’utilització dels materials i de les instal·lacions, a fi i efecte de poder gestionar la reserva d’ús, sempre en les dates dins del calendari acadèmic i laboral de la Universitat de Barcelona.
Conservació
L’usuari és responsable de la seguretat i bon funcionament del material sol·licitat en el període d’ús o de préstec establert. El material s’ha de retornar en el mateix estat que estava quan es va facilitar.
Pèrdues, sostraccions i robatoris
En caso de pèrdua, sostracció o robatori del material objecte de préstec, l’usuari haurà de pagar a la Facultat de Belles Arts (UB) el seu preu taxat.
Averies
En cas de produir-se una averia en algun material en ús, l’usuari ho ha de notificar immediatament al personal tècnic del Lab-Media.
Material fungible
Les pel·lícules, les cintes de vídeo i qualsevol altra suport de registre magnètic o òptic són a càrrec de l’usuari.
Contraprestacions
En cadascuna de les produccions o treballs fets amb el material del Lab-Media s’haurà de fer constar en els crèdits i en la documentació impresa, la producció o la col·laboració (segons sigui el cas) del Lab-Media, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.
El Lab-Media es reserva el dret de fer una còpia de cada producció o treball produït o en el que hagi col·laborat, per els seus arxius i amb finalitats promocionals.

Obligacions dels usuaris

  • Disposar del Carnet d’Usuari.
  • Atenir-se als horaris establerts i a les normes del Lab-Media.
  • Respectar els criteris adoptats per el coordinador i per el personal tècnic en les situacions particulars.
  • Les sortides i entrades del material només es poden fer dins del horari establert per el Lab-Media.
  • El full de sol·licitud o de control s’ha de fer en tots els casos d’utilització de material o de les instal·lacions.
  • Un alumne o un equip de treball només podrà reservar un màxim de tres sessions de treball seguides o un sol cap de setmana en cada sol·licitud. Les possibles variacions d’aquesta norma només les pot autoritzar el coordinador del Lab-Media.
  • Els usuaris que han fet una reserva de material i no es presenten el dia i la hora previstes sense haver-ho notificat prèviament, al menys un dia abans, seran penalitzats.
  • L’usuari que ha signat la sol·licitud de reserva de material, en el moment de retirar-lo haurà d’identificar-se davant del responsable de torn i, en cas necessari, davant del personal de servei de l’edifici de la UB, ja que aquest personal és responsable de controlar tot el que entra i surt de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona.